õiguslik teave

2000-2021 Copyright © Renault Polska Sp. z o.o.

Kõik õigused on kaitstud. Levitamine, salvestamine, osaline või täielik paljundamine pole ilma Varssavis asuva Renault Polska AS kirjaliku loata lubatud.

Järgnevalt on kirjas veebilehe www.renault.ee üldised kasutustingimused.

Käesolevas tekstis ja veebilehel tähistatakse nimetusega "Renault" Renault Polska AS-i, mille peakorter asub ul. Marynarska 13, 02-674 Varssavi ning mis on registreeritud Poola pealinna Varssavi ringkonnakohtu ettevõtteregistris, riikliku kohturegistri XIII äriosakonnas numbri all KRS 0000121892, NIP 5260205983, põhikapitaliga 4.773.000,00 zł., aga ka muid ettevõtteid, mille suhtes Renault Polska AS omab valitsevat mõju või selle tütarettevõtteid.

Õigusliku vastutuse põhialused

Mõiste "veebileht" all mõeldakse Renault' internetiteenust, mis hõlmab lehekülgi ja alamlehekülgi ning Macromedia Flash või DHTML tehnoloogia abil loodud miniesitlusi, mis kõik on selle teenuse lahutamatud osad. 

Sellel veebilehel esitatud informatsioon ei pruugi vaatamata meie pingutustele olla täielik ning võib olla ebatäpne või aegunud. Sellest tulenevalt ei vastuta Renault Polska AS tagajärgede eest, mille võivad põhjustada kõikvõimalikud ebatäpsused või vead antud veebilehel esitatud informatsioonis. Kogu veebilehe sisu pakub üldist informatsiooni meie tootevaliku ning sellega seotud teenuste kohta ning ei ole mitte mingil moel käsitletav kaubandusliku pakkumisena tsiviilvastutuse raamistikus. Iga isik, kes sellel veebilehel esitatud infot kasutab või selle alusel otsuseid langetab, tegutseb omal vastutusel. Renault ei ole vastutav mingite kahjude eest, mis on seotud otsese või kaudse ligipääsuga sellele veebilehele või sellel veebilehel esitatud informatsiooni kasutamisega. Samal ajal oleme tänulikud, kui teavitate meid oma tähelepanekutest seoses veebisaidi sisuga või selle puudustega, kasutades oma kommentaaride ja/või ettepanekute edastamiseks veebilehe kontaktvormi.

Samuti ei kanna AS Renault Polska vastutust teiste veebilehtede sisu eest, eelkõige nende, millele on lubatud ligipääs sellele veebilehele või millele pääsete läbi selle veebilehe. Renault Polska AS ei vastuta ühegi ülalmainitud veebilehe eest ega ka hüperteksti linkide eest nendel veebilehtedel.

Kõik sellel veebilehel leiduvad hüperteksti lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele on meie vabatahtliku tegevuse tulemus. Need on lisatud usus, et nende sisu võib haakuda meie veebilehega, kuid see ei tähenda, et Renault kolmandate osapoolte veebilehtede sisu, millele me lingime, kuidagi hindab, korrigeerib või kinnitab. Renault hoiatab, et teatud juhtudel võivad hüperteksti lingid suunata kolmandate osapoolte veebilehtedele, milles sisaldub info vaadetest ja arvamustest, mis on vastuolus selle, Renault' poolt tunnustatud veebilehe teemadega.

Ükski sellel veebilehel esitatud informatsioon ning eelkõige hinnad, ei ole käsitletavad ärilise pakkumisena või kutsena läbirääkimistele AS Renault Polska nimel või huvides Eesti Vabariigi seadusandluse raamides. Kuvatavad pildid ja illustratsioonid on avaldatud ainult informatsiooni edastamise eesmärgil ning need ei peegelda täpselt toodete välimust või omadusi. Lisateavet Renault toodete kohta saate ametlikest Renault esindustest.

Autoriõigus ja kaubamärgid

Autoriõiguste ja kaubamärkide kaitsmise eest vastutab selle veebilehe kasutaja. Vajadusel võib seda veebilehte sirvimise ajal kopeerida, tingimusel, et seda kopeeritakse eranditult isiklikuks kasutamiseks ning ainult mahus, mida isiklikuks otstarbeks vajatakse. Selle veebilehe igasugune muu kasutus on rangelt keelatud. Kogu veebilehe sisu ja selle koopiad arvutis on Renault Polska AS autoriõigusega kaitstud. Kõik õigused on kaitstud.

Logo on Renault S.A.-le kuuluv kaubamärk ja selle kasutamine toimub Renault S.A. nõusolekul. Meie lehele linkiva hüperteksti lingi lisamine teisele veebilehele nõuab Renault Polska AS kirjalikku nõusolekut.

Selle veebisaidi kasutamist ja selles sisalduva teabe edastamist ning samuti õigusliku raamistiku ja üldtingimuste rakendamist reguleerivad Eesti seadused. 

Juhul kui käesolevate üldiste kasutustingimuste mingi säte tunnistatakse kehtiva seadusandluse alusel või pädeva kohtu või volitatud haldusorgani poolt kehtetuks, ebaseaduslikuks või õiguslikke tagajärgi mitteomavaks, siis seda sätet ei rakendata. Ülejäänud osas jäävad kõik tingimused kehtima ning omavad õiguslikku mõjujõudu.

Märkused

Kui teil on küsimusi või kommentaare selle veebilehe töö kohta, võtke palun ühendust Renault Polska AS-ga.