privaatsuspoliitika

1. Meist

Renault Polska SP. Z O.O. asukohaga Poola, Varssavi 02-674, ul. Marynarska 13, registreeritud Poola pealinna Varssavi ringkonnakohtu ettevõtteregistris, riikliku kohturegistri XIII äriosakonnas numbri all KRS 0000121892, NIP 5260205983, Privaatsuspoliitika tekstis edaspidi nimetatud kui «Renault Polska» või «Ettevõte». Ettevõte määras ametisse Isikuandmete kaitse inspektori, kellega saab ühendust e-kirja teel aadressil renault.iod@renault.com.pl. Isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub kooskõlas käesoleva Poliitika põhimõtetega .

2. Üldsätted

Rahvusvahelises Renault Groupis, k.a Renault Polska, on klientide, töövõtjate ja töötajate isikuandmete kaitse erilise tähelepanu all. Ettevõtte üks peamisi põhimõtteid on füüsiliste isikute õiguste ja vabaduste kaitse seoses nende isikuandmete töötlemisega.

Jälgime, et teie andmeid töödeldakse kooskõlas EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 sätete (edaspidi tekstis «GDPR»), isikuandmete kaitse põhimääruse ja erieeskirjadega (muu hulgas töölepingu seaduse ja raamatupidamise seadusega).

Vastavalt GDPR artikli 4 punktile 7 on Renault Polska isikuandmete administraator ja kasutab ka GDPR artiklis 4 punktis 8 mainitud andmeid töötlevate ettevõtete teenuseid, kes töötlevad isikuandmeid administraatori nimel (näiteks raamatupidamis-, turundus-, IT- ja turvaettevõtted).

Renault Polska rakendab vastavaid tehnilisi ja korralduslikke abinõusid, et tagada turvatase, mis vastab võimalikule erineva tekkimise tõenäosuse ja tõsidusega ohule füüsiliste isikute õiguste või vabaduste rikkumiseks. Meie tegevus isikuandmete kaitse valdkonnas põhineb üldtunnustatud reeglitel ja protseduuridel, aga ka meie juristide sellealaste teadmiste ja pädevuse regulaarsel tõstmisel.

3. Mis eesmärgil teie andmeid kasutatakse

Korraldame palju erinevaid turundusalaseid tegevusi, mille raames püüame kaasata võimalikult suure hulga asjasthuvitatuid, eesmärgiga pakkuda neile ajakohast teavet meie toodete ja teenuste kohta.

Tööandjana töötleme töötajate, aga ka meiega muude suhete raames koostööd tegevate isikute isikuandmeid. Alltöövõtjatelt, näiteks nende töötajatelt saadud kontaktteavet kasutatakse kokkulepete sõlmimiseks ja täitmiseks.

Kolmandatele isikutele anname teie andmeid edasi teie nõusolekul või juhul, kui seadus meid selleks kohustab.

4. Mis tingimustel ja alusel me teie andmeid töötleme

Püüame kaitsta isikute huve ja muu hulgas tagame, et nende isikuandmeid:

• töödeldakse vastavalt seadusele ning usaldusväärselt ja läbipaistvalt isiku jaoks, kelle andmed need on;

• kogutakse konkreetsetel, selgetel ja seaduslikel eesmärkidel ega töödelda moel, mis ei vasta nendele eesmärkidele;

• töödeldakse adekvaatselt, nõuetekohaselt ja piirdutakse sellega, mis on vajalik eesmärkide saavutamiseks, mille raames neid töödeldakse;

• parandatakse ja uuendatakse vajadust mööda; võtame tarvitusele vajalikud abinõud, et tagada isikuandmete päevakohastamine, nende eemaldamine või parandamine töötlemisvea korral;
• säilitatakse kujul, mis võimaldab identifitseerida isiku, kellele andmed kuuluvad mitte rohkem kui on vajalik seatud eesmärkide saavutamiseks;

• töödeldakse viisil, mis kindlustab andmete nõuetekohase kaitse, s.h kaitse omavolilise või ebaseadusliku töötlemise, aga ka juhusliku kaotsimineku või hävimise eest.

Harilikult töödeldakse teie andmeid kokkuleppe alusel, mille saab igal ajal tagasi võtta. Muuks juhuks on olukord, kui teie andmete töötlemine on vajalik kokkuleppe täitmiseks, mille üheks osapooleks olete teie või meetmete rakendamiseks teie nõudel veel enne lepingu sõlmimist.

Andmete töötlemine võib olla vajalik eesmärkidel, mis on seotud meie seaduslike huvidega, näiteks meie äritegevuse nõuete järgimisega.

Mõnes olukorras on töötlemine vajalik meile kui administraatorile pandud õiguslike kohustuste täitmiseks. Sellised kohustused tulenevad näiteks töölepingu seaduse või raamatupidamise seaduse sätetest.

5. Teie õigused

Võtame tarvitusele vajalikud meetmed kogu vajaliku teabe esitamiseks lühidalt, arusaadavas, läbipaistvas ja kergesti juurdepääsetavas vormis täpse ja lihtsa tekstiga. Need meetmed on seotud teie isikuandmete töötlemise ja teie õiguste teostamisega, mis puudutavad:

• isikuandmete esitamisel saadud teavet;

• nõudmisel esitatud teavet selle kohta, kas andmeid töödeldakse ka muudes, GDPR-i artiklis 15 toodud küsimustes, s.h andmete kopeerimise õigus;

• andmete parandamist;

• unustatud andmeid;

• nende töötlemise piiramist;

• andmeedastust;

• vaideid;

• lahendust, mis ei põhine ainult automatiseeritud töötlemisel (s.h profileerimine);

• teavet andmeturbe reeglite rikkumisest.

Lisaks sellele on teil juhul, kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusolekul, õigus see tagasi võtta. Nõusoleku võite tagasi võtta igal hetkel, mis aga ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust enne keelu jõustumist.

Käesolevat rakendusseadust puudutavates küsimustes pöörduge palun Renault Polska andmekaitse inspektori poole e-posti aadressil renault.iod@renault.com.pl või saatke lihtkiri aadressil Renault Polska Sp. z o. o., ul Marynarska 13, 02-674 Warszawa, Poland.

Teie andmete turvalisus on meie prioriteet, aga kui te leiate, et rikume teie andmeid töödeldes GDPR-i sätteid, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

6. Kuidas me teiega ühendust saame

Anname teavet kirjalikult või muudel viisidel, s.h elektrooniliselt. Kui suudame teie isiku tuvastada, võime teavet teie soovil anda ka suuliselt või muul viisil. Kui saadate oma päringu elektrooniliselt, esitame ka teabe teile võimaluse korral elektrooniliselt juhul, kui te ei nimeta veel ühte eelistatud sidevõimalust .

7. Millise aja jooksul me teie päringule vastame

Püüame anda teavet liigse viivituseta – üldjuhul ühe kuu jooksul alates päringu saamisest. Vajaduse korral, kui päring on keeruline või on päringuid palju, võib see aeg paari kuu võrra pikeneda, kuid igal juhul teatame teile tehtud toimingutest päringu saamise hetkest ühe kuu jooksul ja kui on kohaldatav, pikendame tähtaega, näidates ära ajapikenduse põhjuse .

8. Andmeid töötlevad alltöövõtjad / ettevõtted

Kui teeme koostööd isikuandmeid meie nimel töötlevate asutustega, kasutame ainult selliste ettevõtete teenuseid, kes pakuvad vastavate tehniliste ja korralduslike meetmete elluviimiseks nõuetekohast garantiitaset, kindlustades andmetöötluse vastavalt GDPR-i nõuetele ning kaitsevad isikute õigusi, kellele andmed kuuluvad.

Ettevõtteid, kellele teie andmete töötlemise usaldame, kontrollime me hoolikalt. Sõlmime nendega üksikasjalikud lepingud ja kontrollime perioodiliselt töötlemisprotsesside vastavust lepingu tingimustele ja seadusesätetele.

9. Andmete säilitamine

Õiguslike nõuete rahuldamiseks töötasime välja üksikasjalikud protseduurid, mis hõlmavad järgmisi küsimusi:

• andmekaitse projekteerimise etapis ja vaikimisi andmekaitse;

• andmekaitsealane mõjuhinnang

• rikkumistest teatamine;

• andmetöötlusregistri pidamine;

• andmete säilitamine;

• andmesubjektide õiguste realiseerimine.

Kontrollime ja uuendame oma dokumentatsiooni regulaarselt, et näidata vastavust seadusandluse nõuetele kooskõlas GDPR-is sõnastatud aruandluspõhimõtetega, aga ka andmete subjektide huvides, keda me üritame sellesse kaasata eesmärgiga parandada turupraktikat.

10. Kuidas me teie andmete töötlemise eest hoolitseme

Säilitame isikuandmeid formaadis, mis võimaldab andmete subjekti identifitseerida mitte rohkem, kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid töödeldakse. Pärast seda ajavahemikku muutuvad andmed subjekti identifitseerimist võimaldava funktsiooni piiramise teel anonüümseks või eemaldatakse. Isikuandmete eemaldamine on täielik ja lõplik. Säilitamise protseduuri käigus piirame isikuandmete säilitamise perioodi minimaalseni.

Andmete töötlemise perioodi määrame kindlaks esmajoones seaduse alusel (näiteks dokumentide säilitusaeg töötajate jaoks, raamatupidamisdokumendid), aga ka administraatori põhjendatud huve arvestades (näiteks turundustegevus). Andmete säilitamise poliitika hõlmab nii paber- kui elektroonilisel kujul töödeldavaid andmeid.

11. Load

Tagame, et meie nimel tegutsevad, teie andmetele juurdepääsu omavad isikud töötlevad teie andmeid ainult meie soovil, kui EL-i õigusaktid või osalisriikide seadused teisiti ei nõua .

12. Küpsisefailid

Küpsisefailid on väikesed failid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis talletavad teie eelistusi ja muud teavet teie külastatavate veebilehtede kohta. Küpsisefailid talletavad kasutajate seaded teatud veebisaitidel, samuti jälgitakse nende abil mõnikord, kuidas külastajad veebisaitidele pääsevad ja neid kasutavad. Meie kasutame küpsiseid muu hulgas selleks, et kohandada oma veebilehe sisu teie eelistustega ja optimeerida veebilehtede kasutamist, hoida seanssi aktiivsena pärast süsteemi sisenemist, et kasutaja ei peaks igal alamleheküljel uuesti kasutajanime ja parooli sisestama, aga ka selleks, et toetada turvalisuse tagamisega seotud toiminguid.

Küpsisefailide kasutamise kohta saate üksikasjalikumalt teada, klõpsates lingil: http://www.renault.ee/ee/cookies.html